Zásady ochrany osobných údajov

Vážime si Vás aj Vaše súkromie. Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi, pričom najväčší dôraz kladieme na bezpečnosť Vašich osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov

Vážime si Vás aj Vaše súkromie. Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi, pričom najväčší dôraz kladieme na bezpečnosť Vašich osobných údajov.

V tomto dokumente Vás informujeme o tom, aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme, ako sú spracované a na aké účely používané, ak navštívite webové stránky na internetovej adrese www.dormian.sk.

1. Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom je spoločnosť Green-Swan Pharmaceuticals SR, s.r.o., IČO 36 248 835 so sídlom Zoltána Kodálya 769/29, 924 01 Galanta, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 13428/T (ďalej len "GSP").

Spoločnosť GSP pri spracovaní osobných údajov postupuje najmä v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie"); Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
 • zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, prípadne v súlade s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  Spoločnosť GSP nemá vymenovanú zodpovednú osobu za spracúvanie osobných údajov.

2. Čo si predstaviť pod pojmom osobný údaj a aké osobné údaje spracovávame?

Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej dotknutej osobe. Identifikovateľnou dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor (meno, číslo, sieťový identifikátor) alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Spoločnosť GSP spracováva predovšetkým údaje, ktoré nám sami poskytnete v súvislosti s využívaním našich služieb (vyplnenie a vyhodnotenie dotazníka), ale aj niektoré ďalšie údaje, ktoré Vám chceme priblížiť v týchto Zásadách.

2.1. Osobné údaje, ktoré nám oznámite priamo Vy sami

Osobné údaje nám primárne poskytujete za účelom realizovania a vyhodnotenia dotazníka na webových stránkach spoločnosti GSP www.dormian.sk. Údaje, ktoré nám poskytnete pri vyplňovaní dotazníka slúžia výhradne na vyhodnotenie výsledku tohto dotazníka a nebude s nimi akokoľvek inak zaobchádzané.

Takými údajmi v prípade webu www.dormian.sk sú: údaje o zdravotnom stave (osobitná kategória osobných údajov), ktoré nám poskytujete podľa vlastného uváženia pri vypĺňaní dotazníka; e-mailová adresa.

Ku spracovaniu osobitnej kategórie osobných údajov v zmysle ust. čl. 9 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) dochádza výhradne na základe Vášho výslovného súhlasu. Údaje o Vašom zdravotnom stave nie sú odovzdávané žiadnym tretím osobám.

Ak ste na to udelili súhlas, spracúvame Vaše meno a e-mailovú adresu  na marketingové účely k zasielaniu marketingových informácií a obchodných oznámení. Z odoberania informácií sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailovej adresy info@dormian.sk.

Ak si na webe www.dormian.sk objednáte tovar, požadujeme od Vás údaje potrebné na vybavenie objednávky. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých Vám nákup nevieme zaslať a Vašu objednávku vybaviť, ako Vaše meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky. Ak nás kontaktujete alebo sa zúčastníte spotrebiteľskej súťaže alebo prieskumu, uchovávame si údaje ako meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo.

Ak nám na základe Vášho uváženia poskytnete akékoľvek ďalšie údaje v rámci našej vzájomnej komunikácie, budú takéto osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu taktiež spracovávané, a to vždy s plným rešpektovaním Vašich práv vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

2.2. Osobné údaje, ktoré získavame počas Vašej návštevy webových stránok

Na účely zlepšenia efektívnosti, bezpečnosti a kvality nami poskytovaných služieb, môžu byť na webových stránkach spoločnosti GSP na adrese www.dormian.sk použité rôzne technológie, s pomocou ktorých dochádza k zberu a ukladaniu údajov.

Takto získané údaje slúžia na štatistické účely, na analýzu preferencií návštevníkov webu a na zobrazenie vhodného obsahu. Patrí medzi ne predovšetkým IP adresa, informácie o Vašom prístupe na webovú stránku a o správaní na našich webových stránkach, o kliknutiach, o prehliadači a o operačnom systéme. Mnoho takýchto informácií je anonymizovaných. Iba na ich základe nie je možné zistiť údaje o Vás, ako konkrétnej osobe.

Na našich webových stránkach používame tiež tzv. cookies, tj. krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy:

 • v prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu - uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete. Na využitie týchto cookies nie je potrebný Váš súhlas.
 • ďalej sa jedná o reklamné cookies, ktoré sa používajú na cielenie internetovej inzercie tzv. remarketingu. Na použitie druhého typu cookies musíme mať Váš súhlas udeľovaný na informačnej lište o cookies na webe www.dormian.sk.

3. Na aké účely, z akého právneho titulu a ako dlho sú spracovávané osobné údaje?

Spoločnosť GSP zhromažďuje Vaše osobné údaje len v nevyhnutných prípadoch, v nutnom rozsahu a len na ďalej uvedené účely.

 • Objednanie tovaru z webu www.dormian.sk - právnym základom spracúvania osobných údajov je zmluvný vzťah medzi Vami a GSP, osobné údaje budú spracúvané najviac 3 roky od doručenia tovaru.
 • Vyplnenie a vyhodnotenie dotazníka - právnym základom spracúvania osobných údajov je Váš súhlas, osobné údaje budú spracúvané najviac 6 mesiacov od doručenia dotazníku GSP. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.
 • Marketingové účely - právnym základom spracúvania osobných údajov je Váš súhlas, osobné údaje budú spracúvané 2 roky od udelenia súhlasu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.
 • Na účely cielenia internetovej inzercie využívame tzv. reklamné cookies. Využívame ich iba v tom prípade, ak bol na to udelený súhlas na informačnej lište o cookies na webe www.dormian.sk. Reklamné cookies sú odovzdávané iným sprostredkovateľom zaisťujúcim cielenie inzercie. Expiračná doba cookies je maximálne 540 dní. Ak dôjde k odobratiu súhlasu s reklamnými cookies, nie je technicky možné už raz odovzdanú cookies u sprostredkovateľa ihneď odstrániť. K odstráneniu cookies u spracovateľa dôjde automaticky po uplynutí expiračnej doby. Okamžitým riešením pre zamedzenie remarketingových aktivít sprostredkovateľom je zmazanie cookies z vášho webového prehliadača.
 • Plnenie právnej povinnosti spoločnosti GSP ako prevádzkovateľa - niektoré osobné údaje spoločnosť GSP spracováva za účelom plnenia povinností, ktoré jej vyplývajú z príslušných právnych predpisov (ide o povinnosti rôzneho typu – najmä účtovné, daňové a archivačné povinnosti, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom).
 • Oprávnené záujmy spoločnosti GSP ako prevádzkovateľa - niektoré osobné údaje sú spracovávané z dôvodu ochrany našich práv a oprávnených záujmov (napr. údaje získané automaticky pri návšteve našich webových stránok nám pomáhajú zaisťovať a zvyšovať ochranu webových stránok).

4. Akým spôsobom osobné údaje spracovávame a zabezpečujeme?

Spoločnosť GSP spracováva osobné údaje v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom a vedie evidenciu všetkých činností, pri ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov.

Spoločnosť GSP prijíma všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov a dodržiava všetky jej povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Takéto opatrenia budú podľa potreby revidované a aktualizované.

Snažíme sa využívať také bezpečnostné opatrenia, ktoré zaisťujú ochranu osobných údajov v najvyššej možnej miere.

Spoločnosť GSP vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu osobných údajov.

5. Komu môžu byť osobné údaje sprístupňované?

V súvislosti s našou činnosťou, môžu byť Vaše osobné údaje prenášané alebo sprístupňované ďalším subjektom, a to konkrétne: dodávateľom programátorských /IT služieb, orgánom verejnej moci, subjektom, ktorým poskytnutie vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona, iným dodávateľom, odberateľom, slovenskej pošte, doručovateľom, kuriérom, cloudovým službám.

Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorým sú Vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany. V žiadnom prípade neposkytujeme Vaše osobné údaje subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený.

6. Práva súvisiace so spracovaním osobných údajov

V súvislosti so spracovaním osobných údajov, v súlade s príslušnými právnymi predpismi, máte nižšie uvedené práva, ktoré samozrejme plne rešpektujeme a pri ich uplatňovaní sa Vám budeme snažiť vyjsť v ústrety v maximálnej možnej miere:

 • Oprava a doplnenie osobných údajov – ak sa domnievate, že spoločnosť GSP o Vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo požiadať nás o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o Vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek Vášho osobného údaju, ktorý je pre Váš vzťah s nami dôležitý.
 • Prístup k osobným údajom - na základe Vašej žiadosti máte právo získať potvrdenie o tom, či o Vás spoločnosť GSP ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje a v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informáciu o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu boli Vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať.
 • Právo na vymazanie (právo na zabudnutie) - máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:
  • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,
  • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ,
  • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu,
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení. 

 • Právo na vznesenie námietky - máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme. Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov - máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.
 • Právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania - máte právo na to nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania, ktoré má pre Vás právne účinky, alebo ktoré sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka.
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov - máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:
  • ak sa domnievate, že o Vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov,
  • spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania,
  • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov,
  • v prípade, ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

Ak budete mať dojem, že s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť so žiadosťou o vysvetlenie, o odstránenie vzniknutého rozdielneho stavu či so žiadosťou o obmedzenie spracovania osobných údajov. Rovnako máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Svoje vyššie uvedené práva môžete uplatniť:

 • na adrese spoločnosti GSP: Green-Swan Pharmaceuticals SR, s.r.o., Zoltána Kodálya 769/29, 924 01 Galanta
 • na e-mailovej adrese info@dormian.sk
 • prostredníctvom odkazu uvedeného vždy v pätičke e-mailu, ktorý Vám bol zaslaný spoločnosťou GSP.

7. Záverečné ustanovenia

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 1. 6. 2019, pričom Vám budú kedykoľvek k dispozícii na www.dormian.sk.